V6 運用記

 

V6 写真集

  

2000

V6T1 ホナペの風景  

2001

V63A V6 無線運用  

2002

V63B ホナペの花  

2003

V63GO-JA7AGO Fishing  

2003

V63ZP  -JA7ZP 神様のうなぎ  

2003

V63DX-JA7HMZ  

2004

V63DX

ポナペへの交通

  

2005

V6A/V6B

無線免許取得について

  

                 V63DXのtop pageに戻る